Drzwi ewakuacyjne

Certyfikowane drzwi ewakuacyjne

Przed drzwiami ewakuacyjnymi zawsze stoi jedno, najważniejsze zadanie do wykonania – bezwzględnie muszą zapewnić swobodne otwarcie przejścia dla użytkowników budynku w sytuacji zagrożenia i umożliwić im bezkolizyjną ucieczkę na zewnątrz!

wiecej

Certyfikowane drzwi przeciwpożarowe

Nadrzędna funkcją drzwi przeciwpożarowych jest zapewnienie, że zawsze będą zamknięte w czasie pożaru, czyli gwarantują szczelność ogniową w wymaganym czasie, gdy trwa akcja ratunkowa!

wiecej

Drzwiewakuacyjne

Przed drzwiami ewakuacyjnymi zawsze stoi jedno, najważniejsze zadanie do wykonania – bezwzględnie muszą zapewnić swobodne otwarcie przejścia dla użytkowników budynku w sytuacji zagrożenia i umożliwić im bezkolizyjną ucieczkę na zewnątrz!

Produkowane przez nas drzwi, przeznaczone na drogi ewakuacyjne, są zgodne przede wszystkim z dwoma standardami, o których mówią przepisy prawa budowlanego: PN-EN 179 w przypadku drzwi awaryjnych lub PN-EN 1125 w przypadku drzwi panicznych. Główne wymagania stawiane drzwiom montowanym na drogach ewakuacyjnych są następujące:

 • muszą się otwierać na zewnątrz, zgodnie z kierunkiem prowadzonej ewakuacji,
 • czas zwolnienia okucia od strony wewnętrznej w celu otwarcia drzwi, bez potrzeby użycia klucza, nie może przekroczyć 1 sekundy, licząc od momentu całkowitego naciśnięcia klamki, pręta poziomego lub listwy naciskowej,
 • konstrukcja drzwi wraz z okuciami powinna zapewniać ich bezkolizyjne otwieranie, niezależnie czy są to drzwi jedno, czy dwuskrzydłowe,
 • konstrukcja drzwi dwuskrzydłowych musi zapewniać możliwość równoczesnego otwarcia obydwu skrzydeł.

Jednocześnie drogi ewakuacyjne (ratunkowe) muszą być utrzymywane w należytym porządku, nie mogą być niczym zagrodzone, a sprawność działania drzwi ewakuacyjnych powinna być kontrolowana co najmniej raz w miesiącu!

Drzwi paniczne – w rozumieniu normy PN-EN 1125 instalowane są w budynkach użyteczności publicznej, w których przebywający (odwiedzający) ludzie nie znają funkcji drzwi ewakuacyjnych, a w przypadku zaistniałej nagłej konieczności ewakuacji, bez kierowania nimi, będą w stanie poruszyć elementem obsługi (prętem poziomym lub listwą naciskową) uwalniając wyjście. Takie drzwi instalujemy w szpitalach, szkołach, przedszkolach, budynkach administracji publicznej, portach lotniczych, salach kinowych i teatralnych, budownictwie mieszkalnym, itd. Zamontowane na pełnej szerokości drzwi pręty poziome bądź listwy naciskowe są wymaganym i koniecznym elementem okucia drzwi panicznych. Zamknięcie paniczne zastosowane na skrzydłach drzwiowych drzwi dwuskrzydłowych musi być tak zamontowane, aby uruchamianie każdego pręta poziomego lub listwy naciskowej powodowało uwolnienie wyjścia co najmniej tym skrzydłem, na którym zostało użyte.

Zamknięcia paniczne mogą być stosowane również jako zamknięcie drzwi awaryjnych!

Drzwi awaryjne – w rozumieniu normy PN-EN 179 instalowane są w budynkach, w których użytkownicy lub odwiedzający znają dobrze lokalizację drzwi awaryjnych w budynku, ich funkcję, i sposób działania, a także będą obsługiwane tylko przez osoby upoważnione. Elementem uruchamiającym otwarcie drzwi awaryjnych może być klamka lub listwa naciskowa, zamontowane po stronie wewnętrznej. Zamknięcie awaryjne zastosowane na drzwiach dwuskrzydłowych musi być tak zamontowane, aby uruchamianie każdego z elementów obsługi uwalniało wyjście co najmniej tym skrzydłem, na którym został poruszony element obsługi, np.: klamka skrzydła aktywnego lub klamka odryglowująca skrzydło bierne.

Zamknięcia awaryjne nie mogą być stosowane jako zamknięcie drzwi panicznych!

Zarówno drzwi paniczne jak i ewakuacyjne wykonujemy z użyciem systemowego osprzętu esco systeQ, dzięki któremu możemy realizować trzy funkcje zamknięć: funkcja zamka „E”, funkcja zamka „B” oraz funkcja zamka „D”. W każdym przypadku jest zapewnione swobodne otwarcie drzwi od strony wewnętrznej, natomiast funkcje te różnią się sposobem dostępu do budynku od zewnątrz. Oprócz zamków mechanicznych możemy zaoferować także zamki elektromechaniczne, które po podłączeniu do systemu inteligentnego zarządzania budynkiem, pozwolą w pełni kontrolować funkcjami drzwi.

Stosowanie dodatkowych zamknięć drzwi takich jak dodatkowe zamki ryglowe lub inne zamknięcia drzwi jest niedozwolone!

Zgodnie z wytycznymi zharmonizowanej normy produktowej PN-EN 14351-1, drzwi instalowane na drogach ewakuacyjnych są objęte systemem 1 oceny zgodności, co oznacza, że mogą być wykonywane jedynie przez producentów posiadających certyfikat wydany przez uprawniony organ. Zgodność produkowanych przez nas drzwi z wyżej opisanymi wytycznymi została potwierdzona następującymi certyfikatami:

 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 2434-CPR-0027, uprawniający nas do produkcji zewnętrznych drzwi systemu ALUPROF MB-70 z zamknięciem przeciwpanicznym lub awaryjnym do stosowania na drogach ewakuacyjnych.
 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 2434-CPR-0028, uprawniający nas do produkcji zewnętrznych drzwi systemu ALUPROF MB-86 z zamknięciem przeciwpanicznym lub awaryjnym do stosowania na drogach ewakuacyjnych.

Obok nadrzędnej funkcji, produkowane przez nas drzwi ewakuacyjne, posiadają właściwości użytkowe zgodne z wynikami badań typu systemu ALUPROF oraz mogą zostać wyposażone w dodatkowe urządzenia umożliwiające automatyczne sterowanie ich otwierania i zamykania w przypadku uruchomienia procedury napowietrzania i oddymiania budynku w czasie pożaru. Mogą być jednocześnie drzwiami zapewniającymi kontrolę dostępu, przeciwpożarowymi, szczelnymi na przenikanie dymu, z podwyższoną odpornością na włamanie, a nawet kuloodpornymi.

Certyfikaty

Drzwi są objęte systemem 1 oceny zgodności, co oznacza, że mogą być wykonywane jedynie przez producentów posiadających Certyfikat wydany przez uprawniony organ. Zgodność produkowanych przez nas drzwi została potwierdzona następującymi certyfikatami:

Drzwi ewakuacyjne - Drzwi ewakuacyjne - Konstrukcje-Aluminiowe.com.pl

Drzwiprzeciwpożarowe

Nadrzędna funkcją drzwi przeciwpożarowych jest zapewnienie, że zawsze będą zamknięte w czasie pożaru, czyli gwarantują szczelność ogniową w wymaganym czasie, gdy trwa akcja ratunkowa!

Konstrukcje przeciwpożarowe, odpowiadające za bezpieczeństwo użytkowników budynku, muszą spełniać wytyczne zawarte w dokumentach odniesienia (normy produktowe lub aprobaty), jak również wymagania przepisów krajowych oraz zapisów znajdujących się w dokumentacji technicznej budynku. My produkujemy je w ramach posiadanej Autoryzacji systemu ALUPROF, dzięki której korzystamy z Aprobaty Technicznej nr AT-15-6006/2016 „Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemów ALUPROF® MB-78EI i ALUPROF® MB-60E EI i drzwi przeciwpożarowe systemu  ALUPROF® MB-78EI DPA oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu  ALUPROF® MB-78EI” i Aprobaty Technicznej nr AT-15-9186/2013 „Zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu ALUPROF® MB-118EI”.

Dla drzwi przeciwpożarowych od dnia 1 września 2016 r. stosowana jest zharmonizowana norma PN-EN 16034:2014-11 „Drzwi, bramy i otwierane okna – Norma wyboru, właściwości eksploatacyjne- właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”, natomiast do dnia 1 listopada 2019 r. równolegle z normą mogą być używane, wydane wcześniej, Aprobaty Techniczne i Krajowe Oceny Techniczne.

Najważniejszą cechą tego typu przegród jest zachowanie w określanym czasie odporności na przenikanie ognia, dymu i wysokiej temperatury pomiędzy pomieszczeniami objętymi pożarem, a drogami umożliwiającymi bezpieczną ewakuację ludzi. W zależności od czasu, w którym przegroda zachowuje odporność, określa się jej klasę. Produkowane przez nas ścianki mogą charakteryzować się następującymi klasami: EI 15/EW 15, EW 30, EI 30/EW 30, EI 45/EW 45, EI 60/EW 60, EI 90, EI 120. Natomiast naszej produkcji drzwi oferujemy o klasach: EI2 15, EI15 /EW 15, EW 30, EI2 30, EI2 30 /EW 30, EI2 45/EW 45, EI2 60/EW 60 oraz o klasach dymoszczelności: Sa, S200, Sm.

E – szczelność ogniowa, czyli ochrona przed przenikaniem ognia

I – izolacyjność ogniowa, to ochrona przed przenikaniem wysokiej temperatury

W – przepuszczalność promieniowania, oznacza redukcję promieniowania cieplnego

przypisana do klasy wielkość liczbowa oznacza czas odporności liczony w minutach

Spełnienie powyższych wymagań dla ścianek ze stałym przeszkleniem jest łatwiejsze, niż dla elementów otwieranych. Z tego powodu drzwi muszą być wyposażone w odpowiedni zestaw okuć.

Wyposażenie drzwi ma zagwarantować, że po każdym ich otworzeniu, samoczynnie się zamkną i zachowają swoje właściwości.  Jest to szczególnie istotne w przypadku drzwi dwuskrzydłowych!

Wyraźnie jest o tym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§ 240

„6. Drzwi, bramy i inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelności powinny być zaopatrzone w urządzenia, zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru. Należy też zapewnić możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji.”

Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne są objęte systemem 1 oceny zgodności, co oznacza, że mogą być wykonywane jedynie przez producentów posiadających Certyfikat wydany przez uprawniony organ. Zgodność produkowanych przez nas drzwi z wyżej opisanymi wytycznymi została potwierdzona następującym certyfikatem:

 • Certyfikat Zgodności Nr NC/B/114, uprawniający nas do produkcji drzwi przeciwpożarowych systemów:
  • ALUPROF MB-78EI, o klasie odporności ogniowej EI215, EI230, EI245, EI260 oraz EW 30, a także klasie dymoszczelności Sa, Sm;
  • ALUPROF MB-60E EI o klasie odporności ogniowej EI215, EI230 oraz EW 30, a także klasie dymoszczelności Sa, Sm.

Nasze drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne mogą być montowane także na drogach ewakuacyjnych. Ponadto wyposażamy je w urządzenia kontroli dostępu do pomieszczeń i automatykę sterującą ich otwieraniem i zamykaniem. Przegrody ogniowe wykonujemy jako wewnętrzne i zamykające zewnętrzne ściany budynków. W przypadku konstrukcji zewnętrznych ich właściwości deklarujemy według klasyfikacji opisanej w zharmonizowanej normie produktowej PN-EN 14351-1.

Certyfikaty

Drzwi są objęte systemem 1 oceny zgodności, co oznacza, że mogą być wykonywane jedynie przez producentów posiadających Certyfikat wydany przez uprawniony organ. Zgodność produkowanych przez nas drzwi została potwierdzona następującymi certyfikatami:

Drzwi przeciwpożarowe - Drzwi ewakuacyjne - Konstrukcje-Aluminiowe.com.pl

Zobacz nasze realizacje